Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SKLEPU „CZERWONY KAPTUREK”

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Rafał Kowalczyk przedsiębiorca działający pod firmą NZ Rafał Kowalczyk z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

(2) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki składania zamówień towarów oferowanych w sklepie „Czerwony Kapturek”, dostarczania nabytych towarów, uiszczania ceny sprzedaży tych towarów;

(3) Regulamin zawiera także informacje, które Usługodawca zobowiązany jest przekazać Usługobiorcy w wykonaniu obowiązków nałożonych właściwymi przepisami.

(4) Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu „Czerwony Kapturek” w domenie: www.czerwonykapturek.com.pl

(5) Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Usługodawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną.

(6) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.czerwonykapturek.com.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 Informacje o Usługodawcy

(1) Oznaczenie Usługodawcy: Rafał Kowalczyk przedsiębiorca działający pod firmą NZ Rafał Kowalczyk

(2) Siedziba Usługodawcy: ul. Meander 1, 02-791 Warszawa (Ursynów - Natolin),

(3) Adres sklepu stacjonarnego: ul. Meander 1 lok. U39, 02-791 Warszawa (koło Stacji Metra Natolin)

(4) Usługodawca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(5) NIP: 5671321449, Regon: 144409938

(6) adres poczty elektronicznej info@czerwonykapturek.com.pl , telefon 22 4904285

(7) Porozumiewanie się z Usługodawcą następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie przy użyciu adresu poczty i telefonu wskazanych w pkt 6 powyżej.

§ 3 Słowniczek pojęć

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

(1) Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Serwis i zapisywane na twardym dysku komputera Usługobiorcy, które Serwis może odtworzyć przy każdym połączeniu się z Serwisem przez komputer Usługobiorcy w celu korzystania z usług.

(2) Hasło– ciąg znaków ustalanych w celu autoryzacji dostępu do Serwisu w celu skorzystania z usług w zakresie unormowanym Regulaminem.

(3) Konto – aplikacja internetowa Serwisu, udostępniana Klientowi po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną i rejestracji lub zalogowaniu w serwisie, w celu świadczenia usług

(4) Link aktywujący– adres strony internetowej wygenerowany przez systemy Serwisu po poprawnym przejściu pełnej ścieżki rejestracji, którego uruchomienie potwierdza i uwiarygodnia dane wprowadzone w procesie rejestracji lub zmiany danych.

(5) Login – oznaczenie identyfikujące Usługobiorcę, który wyraził zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie zaakceptowanego Regulaminu.

(6) Rejestracja – wprowadzenie do Serwisu danych niezbędnych do zlecenia usługi i identyfikacji Usługobiorcy.

(7) Serwis – oznaczone kanały elektroniczne Usługodawcy, stanowiące zbiór dokumentów hipertekstowych HTLM statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umieszczone na serwerze internetowym i dostępne w domenie www.czerwonykapturek.com.pl , umożliwiające Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i danych udostępnianych przez Usługodawcę.

(8) Sklep stacjonarny – sklep Usługodawcy znajdujący się w Warszawie przy ul. Meander 1 lok. U39 (w pobliżu METRO NATOLIN).

(9) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

(10) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

(11) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie objętym Regulaminem. Wyrażenie zgody przez Klienta oznacza akceptację treści Regulaminu.

(12) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za indywidualną zgodą Usługobiorcy, o których mowa w § 4 Regulaminu, polegające na korzystaniu z Serwisu.

(13) Usługobiorca – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

(14) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 02 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

(15) Wyrażenie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną – oświadczenie Usługobiorcy złożone drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, wyrażające zgodę na zawarcie Umowy.

(16) Zawarcie umowy – czynność prawna dwustronna, dokonana w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, polegająca m.in. na udostępnieniu Usługobiorcy usług Serwisu

§ 4 Wymagania Techniczne

(1) W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

(a) Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji

(b) Włączona obsługa JavaScript i Cookies,

(2) Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS

(3) Przesyłane dane Usługobiorcy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

(4) Usługobiorca musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

(5) W trakcie korzystania z serwisu na komputerze Usługobiorcy mogą zostać zainstalowane pliki cookies.Informacja o cookies zawarta jest w Polityce prywatności, dostępnej na stronie https://czerwonykapturek.com.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-31.html

(6) Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, może być związane jest z zagrożeniami takimi jak możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie np. wirusy, „robaki” (Worms), „konie trojańskie”, czy oprogramowanie szpiegujące. W celu zminimalizowania zagrożeń istotne jest korzystanie przez Użytkownika, ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiążą się także z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje doskonałe zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z komunikacja elektroniczną w cyberprzestrzeni, w tym zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera broszura informacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępna na stronie https://archiwum.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-komunikacji-elektronicznej-w-cyberprzestrzeni-16944.

§ 5 Rodzaje i zakres usług:

(1) Za pośrednictwem serwisu Usługodawca umożliwia zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów i wybór formy zapłaty.

(2) Usługodawca w ramach Serwisu świadczy ponadto następujące usługi:

(a) Usługę Zamówienia (rezerwacji) towarów w celu ich zakupu w sklepie stacjonarnym

(b) Usługę przeglądania tworzenia i edytowania listy obserwowanych produktów

(c) Usługę śledzenia postępu bieżących zamówień, zarządzania wpłatami i historii zamówień

(d) Usługi umożliwiające udział oraz rezygnację z udziału w programach lojalnościowych i partnerskich oraz uzyskanie informacji o tych programach w tym zasadach udziału i korzyściach wynikających z udziału w tych programach;

(e) Usługę składania reklamacji za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie,

(f) Usługi wymiany lub zwrotu zakupionych towarów

(g) Usługi zamawiania informacji handlowych (Newslettera) i rezygnacji z tych informacji.

(3) Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem serwisu usług płatności. Usługi te, w zależności od wybranej formy płatności są świadczone przez takie podmioty jak bank Usługobiorcy, firmę kurierską lub Pocztę (w przypadku płatności „za pobraniem”), a także przez IAI Pay (IdoSell Sp. z o.o.), First Data Polska S.A, Dotpay S.A. lub PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (w przypadku płatności kartą lub e-przelewem) – na zasadach określonych w regulaminach tych podmiotów.

(4) Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Oznacza to, że Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach serwisu. Czym innym jest jednak korzystanie z serwisu, a czym innym wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem serwisu. W związku z zawarciem umowy Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty umówionej ceny za kupiony towar a także może ponieść koszty dostawy, zwrotu lub wymiany towaru w zależności od wybranej formy dostawy lub przyczyn zwrotu lub wymiany. Wreszcie Usługobiorca może ponieść opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi płatności, o których mowa w pkt 3. O płatnościach wykraczających poza uzgodnioną cenę sprzedaży towarów Usługobiorca jest informowany i wymagają one wyraźnej zgody Usługobiorcy.

(5) Usługodawca może udzielać rabatów zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronach Serwisu.

(6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika lub oferty. Umowy sprzedaży zawarte przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych warunkach cenowych.

(7) Koszty wynikające z posługiwania się przez Usługobiorcę środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z usług ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta. Usługodawca nie korzysta ze środków porozumiewania się na odległość, z którymi połączenie wiąże się dla Usługodawcy z opłatami wyższymi niż za zwykłe połączenie, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Usługobiorca.

§ 6 Rejestracja

(1) Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

(2) Zakup towarów znajdujących się w asortymencie sklepu a także ich rezerwacja w celu odbioru w sklepie stacjonarnym możliwe są po dokonaniu Rejestracji a także bez rejestracji, jednak po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub rezerwacji.

(3) Rejestracja jest konieczna w celu skorzystania z następujących usług świadczonych w ramach serwisu:

(a) przeglądania tworzenia i edytowania listy obserwowanych produktów

(b) śledzenia postępu bieżących zamówień, zarządzania wpłatami i historii zamówień

(c) udziału oraz rezygnacji z udziału w programach lojalnościowych i partnerskich oraz uzyskania informacji o tych programach w tym zasadach udziału i korzyściach wynikających z udziału w tych programach

(d) składania reklamacji za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie

(e) wymiany lub zwrotu zakupionych towarów za pośrednictwem formularzy dostępnych w serwisie

(f) zamawiania informacji handlowych (Newslettera) i rezygnacji z tych informacji

(4) Usługobiorca podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru Loginu i Hasła.

(5) Minimalną liczbę znaków składających się na Hasło i Login określa Usługodawca.

(6) W trakcie rejestracji Użytkownik jest poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu, adresu dla dostaw towarów jeśli jest inny, adresu e-mail i numeru telefonu.

(7) Rejestracja uzależniona jest od podania wymaganych danych oznaczonych gwiazdką oraz od zapoznania się z treścią Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności.

(8) Usługodawca udostępnia także możliwość Rejestracji poprzez połączenie Konta z kontem w serwisach Google+, Facebook lub PayPal. W takim przypadku należy przy Rejestracji wybrać odpowiedni serwis i wprowadzić dane logowania do tego serwisu. Skorzystanie z wyżej wskazanej możliwości wiąże się z ustawieniem takiego Hasła i Loginu do Konta jakie są używane przy Logowaniu do wybranego serwisu. W takim przypadku do Konta zostaną pobrane osobowe i adresowe udostępnione przez Usługobiorcę w ramach wybranego Serwisu. Jeżeli dane te nie są wystarczające do Rejestracji Usługobiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie.

(9) Podczas Rejestracji Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej lub w formie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu, informacji handlowych dotyczących Usługodawcy (Newslettera). Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji.

(10) Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera lub wyrazić wolę jego otrzymywania zaznaczając odpowiednią opcję w zakładce „Dane Osobowe” dostępnej po zalogowaniu się do Konta.

(11) Usługobiorca może dowolnie edytować swoje dane podane w trakcie rejestracji w zakładce „Dane Osobowe” dostępnej po zalogowaniu się do Konta. Edycja danych nie obejmuje Loginu.

(12) Usługodawca ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony albo usunąć Konto Usługobiorcy w przypadku gdy ten narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności umieszcza w serwisie treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub wykorzystuje usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem lub podał przy rejestracji dane niezgodne ze stanem faktycznym.

(13) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

(1) Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą Rejestracji.

(2) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta przez Usługobiorcę.

(3) Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną w całości lub w części usuwając Konto lub zaznaczając odpowiednie opcji dostępne w ramach Konta

(4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w całości lub w odniesieniu do poszczególnych usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

(5) W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną, do których nie jest wymagana Rejestracja do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem a umowa ta rozwiązuje się z chwilą wyjścia ze strony serwisu w przeglądarce internetowej. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z takich usług zamykając okno serwisu w przeglądarce internetowej.

(6) Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie.

(7) Usługodawca może wprowadzać nowe usługi lub też zrezygnować ze świadczenia usług dotychczasowych. Rezygnacja ze świadczenia usług przez Usługodawcę wymaga wypowiedzenia zgodnie z pkt 4 powyżej.

§ 8. Zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu

(1) Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zawarcie umowy sprzedaży towarów z asortymentu Sklepu „Czerwony Kapturek”

(2) Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu „Czerwony Kapturek”, jak również opisy towarów stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.

(3) Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu „Czerwony Kapturek” są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.

(4) W celu złożenia zamówienia należy:

(a) wybrać towar

(b) nacisnąć przycisk „do koszyka”

(c) po wyborze wszystkich towarów których ma dotyczyć zamówienie nacisnąć przycisk „przejdź dalej”

(d) zalogować się do Konta, a w przypadku braku Konta dokonać Rejestracji lub wybrać możliwość zamówienia bez Rejestracji

(e) w przypadku wyboru zamówienia bez Rejestracji należy podać dane wymagane w celu dostawy

(f) po zalogowaniu się, a w przypadku wyboru zamówienia bez Rejestracji po podaniu danych należy wybrać sposób dostawy, w tym czy płatność ma nastąpić przed wysyłką, czy przy odbiorze oraz (w przypadku wyboru płatności przed wysyłką) sposób płatności oraz nacisnąć przycisk „przejdź dalej”

(g) w przypadku sposobu dostawy takiego jak odbiór w określonym punkcie lub paczkomacie należy dokonać wyboru właściwego punktu lub paczkomatu i nacisnąć przycisk „przejdź dalej”

(h) należy dokonać weryfikacji poprawności danych w tym danych zamawiającego, danych miejsca dostawy, zamówionych towarów i ich ceny, sposobu dostawy i ceny dostawy oraz przewidywanego terminu dostawy. Na tym etapie można dokonać zmian a także przekazać dodatkowe uwagi oraz wybrać sposób udokumentowania sprzedaży (potwierdzenie sprzedaży, fakturę drukowaną, fakturę elektroniczną)

(i) po weryfikacji zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem i informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz potwierdzić to zaznaczając odpowiednie okienka

(j) złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

(k) w przypadku gdy na wcześniejszym etapie składania zamówienia Usługobiorca wybrał płatność przed wysyłką, w tym sposób płatności poprzez kanały internetowe Usługobiorca zostanie przeniesiony na właściwą stronę wybranego operatora płatności w celu dokonania zapłaty.

(5) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia.

(6) Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia w powyższym terminie umowa nie zostaje zawarta a wszelkie uiszczone płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy.

(7) Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w przyjętym zamówieniu i niniejszym Regulaminie.

(8) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany przy Rejestracji, a w przypadku zamówienia bez Rejestracji wskazany przy dokonaniu zamówienia.

(9) Ewentualne błędy we wprowadzaniu danych do zamówienia mogą być korygowane na etapie składania zamówienia o którym mowa w pkt 4 lit. a powyżej. Ponadto po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, jeśli Usługobiorca stwierdzi błędy w zamówieniu lub niezgodność potwierdzenia zamówienia z zamówieniem powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę w celu dokonania stosownych korekt.

§ 9 Zawieranie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

(1) Towary z asortymentu sklepu „Czerwony Kapturek” mogą być zamawiane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

(2) W celu zamówienia towaru pocztą elektroniczną należy wysłać e-mail na adres info@czerwonykapturek.com.pl W wiadomości należy wskazać nazwę towaru, kod towaru (dostępny na stronie internetowej sklepu), rozmiar, kolor, preferowany sposób płatności oraz sposób dostawy, imię i nazwisko, telefon oraz adres dostawy.

(3) W przypadku braku wszystkich wymaganych danych lub niejasności Usługodawca skontaktuje się pocztą elektroniczną lub telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów.

(4) W celu zamówienia towaru telefonicznie należy skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu 224904285.

(5) Umowa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.

(6) Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia w powyższym terminie umowa nie zostaje zawarta a wszelkie uiszczone płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy.

(7) Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w przyjętym zamówieniu i niniejszym Regulaminie.

(8) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy z którego zostało złożone zamówienie pocztą elektroniczną lub na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania zamówienia telefonicznie.

§ 10 Płatności

(1) Zamówienia składane w sklepie „Czerwony Kapturek” mogą być opłacane z góry lub przy odbiorze towaru

(2) W ramach jednego zamówienia możliwy jest wybór tylko jednego sposobu płatności. Nie jest możliwa zapłata za część towaru objętego tym samym zamówieniem z góry, a za jego część przy odbiorze.

(3) Wyboru formy płatności dokonuje Usługobiorca, spośród możliwych sposobów płatności zaproponowanych przez Usługodawcę. Dostępne sposoby płatności są uzależnione od wybranego sposobu dostawy towaru.

(4) Usługodawca może ograniczyć sposoby dostawy oraz formy płatności w stosunku do usługobiorcy, który:

(a) co najmniej jeden raz nie odebrał towaru dostarczanego płatnego przy odbiorze,

(b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał towaru przesłanego w celu odbioru, do placówki Poczty Polskiej, lub Paczkomatu

(c) co najmniej dwukrotnie nie odebrał towaru podlegającego odbiorowi w sklepie stacjonarnym.

(5) Płatności z góry mogą być dokonywane:

(a) przelewem internetowym, na poczcie lub w banku na numer rachunku bankowego Usługodawcy 75 2530 0008 2068 1059 0252 0001

(b) za pośrednictwem bankowych płatności elektronicznych w systemie operatora płatności Dotpay, do którego następuje przekierowanie przy składaniu zamówienia

(c) kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro i innymi w systemie operatora płatności Dotpay, do którego następuje przekierowanie przy składaniu zamówienia

(d) ePrzelewem - lista obsługiwanych obecnie podmiotów dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia

(e) gotówką w systemie Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.

(6) Płatności przy odbiorze mogą być dokonywane:

(a) gotówką przy odbiorze towaru

(b) kartami płatniczymi, w zależności od tego czy dany doręczyciel akceptuje taką formę płatności

(c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym.

§ 11 Realizacja zamówienia i dostawa

(1) W przypadku płatności z góry realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pełnej płatności za zamówienie lub, w przypadku płatności za pośrednictwem podmiotu realizującego taką płatność, po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełniej płatności.

(2) W przypadku płatności przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

(3) Wydanie towaru następuje po zapłacie.

(4) W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości wykonania zamówienia z innych przyczyn, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie usługobiorcę przesyłając wiadomość na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Usługodawca w takim przypadku może zaproponować Usługobiorcy:

(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)

(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałej części)

(c) wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia w tej jego części, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnym terminie

(5) Usługodawca w procesie składania zamówienia podaje orientacyjny czas wysyłki zamówionych towarów. Czas ten zostaje określony przy uwzględnieniu terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów i obejmuje okres od momentu przyjęcia zamówienia do momentu przekazania towarów podmiotowi, który dokonuje ich dostawy (Poczcie polskiej lub firmie kurierskiej). W przypadku wyboru odbioru towaru w sklepie stacjonarnym czas ten obejmuje okres od momentu przyjęcia zamówienia do momentu udostępnienia towaru w sklepie stacjonarnym do odbioru.

(6) Wyboru sposobu dostawy dokonuje Usługobiorca podczas procesu składania zamówienia spośród sposobów zaproponowanych przez Usługodawcę. Usługodawca wraz z propozycją określonego sposobu dostawy podaje koszt dostawy tym sposobem.

(7) Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę zakupu i jest ponoszony przez Usługobiorcę.

(8) Towary dostarczane są na terytorium Polski oraz za granicą. Wysyłka dostawy za granicę odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Usługobiorcy, co w szczególności oznacza konieczność dopełnienie wszelkich ewentualnych zobowiązań formalnych-prawnych (w tym celnych) związanych z zamówieniem

(9) Usługodawca umożliwia następujące sposoby dostawy:

(a) Dostawę na adres Usługobiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej

(b) Dostawę na adres Usługobiorcy za pośrednictwem Pocztą Polskiej

(c) Dostawę w celu odbioru do określonej placówki Poczty Polskiej

(d) Dostawę w celu odbioru do Paczkomatu InPost

(e) Dostawę w celu odbioru do określonego kiosku RUCHu

(f) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym

(10) W przypadku nieodebrania towaru przesłanego zgodnie z przyjętym zamówieniem:

(a) Usługodawca nie jest zobowiązany do ponownego przesłania towaru

(b) w przypadku przesyłek wcześniej opłaconych, Usługodawca może: (i) ponownie wysłać towar po zapłacie przez Usługobiorcę kosztów zwrotu towaru oraz ponownej dostawy, albo (ii) anulować zamówienie i dokonać zwrotu wpłaconej kwoty za towar pomniejszonej o koszty za dostawę i zwrot 

(c) w przypadku przesyłek za pobraniem zamówienie zostaje anulowane a Usługobiorca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki oraz zwrotu towaru nieodebranego zgodnych z wezwaniem do zapłaty wysłanym przez Usługodawcę

(11) Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy skontaktować się z Usługodawcą pod numerem telefonu: 224904285.

(12) Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, należy sporządzić protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

§ 12 Rezerwacja towarów

(1) Usługodawca za pośrednictwem serwisu, poczty elektronicznej oraz telefonu umożliwia rezerwację towarów w celu ich zakupu w sklepie stacjonarnym.

(2) Rezerwacja towaru dokonywana jest na okres do 3 dni, chyba że Usługodawca i Usługobiorca uzgodnią dłuższy termin rezerwacji.

(3) Okres rezerwacji liczony jest od potwierdzenia rezerwacji na adres poczty elektronicznej podany przy dokonaniu rezerwacji.

(4) Poprzez potwierdzenie rezerwacji Usługodawca gwarantuje, że Usługobiorca będzie mógł kupić towar objęty rezerwacją w sklepie stacjonarnym w okresie rezerwacji.

(5) Usługodawca jest uprawniony do odmowy rezerwacji w przypadku gdy Usługobiorca wcześniej dokonał rezerwacji co najmniej dwukrotnie i nie kupił towaru w terminie rezerwacji.

(6) Usługobiorca ma możliwość zarezerwowania maksymalnie trzech produktów.

§ 13 Odpowiedzialność za świadczenie usług drogą elektroniczną

(1) Usługodawca zapewni dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów).

(2) Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu, związanych z obsługą i konserwacją systemu teleinformatycznego.

(3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Usługobiorcy wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa

(b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców

(c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy

(d) szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Usługobiorcy

(e) szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.)

(f) następstwa podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu

(g) nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę warunków Regulaminu.

(4) Jeżeli Usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych umieszczonych w Serwisie a dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych innym usługobiorcom Serwisu. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Usługobiorcę na jego adres email podany w Serwisie o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

(5) Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

(6) W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy czy to z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czy czynów niedozwolonych, z wyłączeniem szkody na osobie, ograniczona jest do równowartości kwoty 1000 USD na dzień powstania szkody, chyba że szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie.

§ 14 Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

(1) Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Usługobiorcy rzeczy bez wad fizycznych i prawnych.

(2) Wady fizyczne polegają na niezgodności sprzedanego towaru z umową.

(3) Wada prawna występuje gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

(4) Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Usługobiorcy. Usługodawca odpowiada za wady prawne przez okres 2 (dwóch) lat, od dnia w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej, a jeżeli Usługobiorca dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

(5) Usługodawca z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

(6) Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 15 Gwarancje

(1) Usługodawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

(2) Niektóre towary z asortymentu sklepu objęte są gwarancją producenta na zasadach określonych w gwarancji udzielonej przez tego producenta.

(3) Usługodawca nie pośredniczy przy realizacji roszczeń gwarancyjnych w stosunku do producentów, którzy udzielili gwarancji. Takie roszczenia winny być zgłaszane bezpośrednio do producenta lub podmiotów realizujących te roszczenia zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

§ 15 Reklamacje

(1) Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, pocztą elektroniczna na adres info@czerwonykapturek.com.pl lub pisemnie na adres Meander 1 lok. U39 02-791 Warszawa.

(2) Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

(3) Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługi podmiotów pośredniczących w płatnościach składane są zgodnie z regulaminami tych podmiotów bezpośrednio do nich.

(4) W przypadku wystąpienia wad zakupionych towarów należy przesłać do Usługodawcy towar, którego dotyczy reklamacja. Do towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie, z opisem powodów reklamacji, żądanej formy rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy w przypadku uwzględnienia żądania zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży.

(5) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki i w tym terminie Usługobiorca zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

(6) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Usługobiorcy zostaną przekazane powody nieuznanej reklamacji, a reklamowany towar zostanie zwrócony.

(7) W razie wątpliwości odnośnie do trybu zgłaszania reklamacji należy skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: info@czerwonykapturek.com.pl lub telefonicznie na numer 224904285.

(8) W przypadku reklamacji wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dodatkowych uzgodnień, termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 miesiące od dnia jej wpływu. O konieczności przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługodawcę w ternie przewidzianym na rozpatrzenie reklamacji.

§ 16 Rezygnacja i odstąpienie od umowy

(1) Usługobiorca do czasu wysłania zamówionych towarów może zrezygnować z zamówienia lub dokonać jego modyfikacji.

(2) Rezygnacja z zamówienia lub modyfikacja winna być dokonana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub telefonicznie.

(3) Usługobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

(4) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru przez Usługobiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

(5) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

(6) W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego po zalogowaniu na konto Klienta. Skorzystanie z wyżej wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

(7) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(8) W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca otrzymane od Usługobiorcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.

(9) Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Usługobiorca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

(10) Usługobiorca który odstępuje od umowy powinien odesłać lub przekazać Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Usługobiorca odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

(11) Usługobiorca odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 9 złotych, przy czym ostateczny koszt uzależniony jest od wybranego przez Usługobiorcę sposobu zwrotu.

(12) W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 17 Postanowienia końcowe

(1) O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

(2) Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

(3) Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

(4) Oznaczenie i tytuł poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie informacyjne. W razie zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie umieszczony na stronach Serwisu.

(5) Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu będą podlegały prawu polskiemu.

(6) Regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2018 r.

  • Dodaj do Rozmówek
    • Brak listy słówek dlaPolski -> Polski...
    • Stwórz nową listę słówek...
  • Skopiuj
Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 924 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-10-01
W Czerwonym Kapturku zamawiam już któryś raz. Zawsze bardzo dobry kontakt i błyskawiczna wysyłka!
2020-10-14
fachowa i bardzo rzyczliwa
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel